Friday, 13 July 2018

శ్రీకృష్ణ లీలలు - ౪౪

10.1-365-వ.
అని వితర్కించి.
10.1-366-క.
లాలనమున బహుదోషము
లోలిం బ్రాపించుఁ దాడనోపాయములన్
జాల గుణంబులు గలుగును
బాలురకును దాడనంబ పథ్యం బరయన్.


భావము:
కన్నయ్యకు బుద్ధి చెప్పటం ఎలా అని ఆలోచించుకుంటోంది. గారాబం మరీ ఎక్కువ చేస్తే పిల్లలు చివరికి చెడిపోతారు. అప్పుడప్పుడు తగలనిస్తుంటే మంచి గుణాలు అలవడతాయి. పిల్లల మితిమీరే అల్లరికి చక్కటి ఔషధం దండోపాయం.
“దండం దశగుణ భవేత్” అంటారు కదా.


“శ్లో.| లాలనాద్బహవో దోషాన్తాడనాద్బహవో గుణాః|
తస్మాత్పుత్రం చ శిష్యం చ తాడయేన్నతులాలయేత్ఛ||”
అని ఒక నీతిశాస్త్ర బోధ.: : చదువుకుందాం భాగవతం, బాగువడదాం మనం అందరం : :
No comments:

Post a Comment

శ్రీకృష్ణ లీలావిలాసం - 72

10.1-565 -క. జలచర మృగ భూసుర నర కులముల జన్మించి తీవు కుజనులఁ జెఱుపన్ జెలిమిని సుజనుల మనుపను దలపోయఁగ రాదు నీ విధంబు లనంతా! 10.1-566 -ఆ. ...