Thursday, 23 June 2022

శ్రీకృష్ణ విజయము - ౫౭౫(575)

( శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు ) 

10.2-1199-క.
“నా మది విప్రులపైఁ గల
ప్రేమము నా తనువు నందుఁ బెట్టని కతనన్
భూమీసురు లర్హులు; నీ
వీ మునులం బూజ సేయు మిద్ధచరిత్రా!
10.2-1200-క.
ఇదియే నా కిష్టము ననుఁ
బదివేలవిధంబు లొలయ భజియించుటగా
మది కింపగు నటు గావున
వదలని భక్తిన్ భజింపు వసుధామరులన్!”

భావము:
“ఓ శుద్ధాత్మా! వారు మిక్కిలి అర్హులు అగుటచే, నా మనసులో నా శరీరం మీద కన్నా బ్రాహ్మణుల మీద నాకు ప్రేమ అధికముగా గలదు. కనుక నీవు ఈ మునులను పూజించుము. నాకు ఇష్టం కూడా అదే. బ్రాహ్మణులను పూజిస్తే నన్ను పదివేల విధాల పూజించినట్లు భావించి సంతోషిస్తాను. కనుక, సుస్థిర భక్తితో విప్రులను పూజించు.”

http://telugubhagavatam.org/?tebha&Skanda=10.2&Ghatta=82&Padyam=1200

: : తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం : : 

: : భాగవతం చదువుకుందాం : :  

No comments:

Post a Comment

శ్రీకృష్ణ విజయము - ౫౮౧(581)

( శ్రుతి గీతలు )  10.2-1211-సీ. అనయంబు దేహి నిత్యానిత్య సద్విల-   క్షణమునఁ బంచకోశవ్యవస్థ నభివృద్ధిఁ బొరయుచు నందులోపల నున్న-   ప్...